అట్లాంటిస్ అనేది మధ్యధరా సముద్రం కింద మునిగిపోయిన సార్డినియన్ కార్సికన్ జియోలాజికల్ బ్లాక్, మరియు అట్లాంటిస్ రాజధాని సుల్సిస్.

అట్లాంటిస్ అనేది మధ్యధరా సముద్రంలో మునిగిపోయిన సార్డినియా యొక్క కార్సికన్ బ్లాక్. అట్లాంటిస్ రాజధాని ఈరోజు సార్డినియాలో సుల్సిస్, మరియు దాని కేంద్రీకృత వృత్తం ఆకృతి ఉపగ్రహం నుండి కనిపిస్తుంది. లాటిన్‌లో సుల్సిస్ అంటే “కాలువలు”, అంటే అతని భార్య క్లిటో … Read More